Pathology

Pathology


S.N. Name Designation Mobile No. Email id Photo
01. Dr. Om Prakash Duvedi Assot. Professor 9431623217
02. Dr. C. P. Jaiswal Assot. Professor 9304233793 cpjaiswal77@gmail.com
03. Dr. Sri Naresh kumar Srivashtava Assot. Professor 9204440178 nk06251@gmail.com
04. Dr. Sunil Kumar Assot. Professor 9431015757
05. Dr. Kamala Kumari Assot. Professor [Contract} 9334246836
06. Dr.Manohar Lal Assot. Professor [Contract} 9431227238 mlal.doctor@gmail.com
07. Dr. Pratibha Srivashtava Assot. Professor [Contract} 9835071070
08. Dr. Sri Reena Sinha Assot. Professor [Contract} 9771450027 reena.rozy@gamil.com
09. Dr. Arun kumar Tutor  [Tenure} 9431478827 drarunkumar_95@yahoo.com
09. Dr. Shailesh Kumar Pankaj Tutor 9801238699
10. Dr. Nishat Rabbani Tutor 9304501732
11. Dr. Rachana Tutor [Tenure} 9631224815
12. Dr. Nivedita Singh Tutor  [Tenure} 9162961555
13. Dr. Kumari Poonam Tutor [Tenure} 8210289434 Kmrpoonam05@gmail.com